Linn suurendab oma toetust lasteaedadele

Tartu Linnavalitsus kinnitas lasteaia ja -hoiukoha maksumused munitsipaal- ja eralasteasutustes. Keskmiselt suurenevad lasteaedadele tehtavad kulutused sel aastal 8 protsenti.

Selle aasta 1. jaanuarist on Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste majandamis-, personali- ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta kuus 316 eurot. Tegevuskulu maksumuse arvestamisel on aluseks võetud 28 munitsipaallasteasutuse tänavune finantseerimiseelarve koos lasteaedadele suunatud täiendavate kuludega (lasteaedade suuremahulised remondikulud jmt) ja kohtade arv 1. jaanuari seisuga. Eelmisel aastal oli lasteaia õppekoha arvestuslik maksumus 293 eurot - seega on  kasv 23 eurot ehk 7,8%.
Tartu koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (sh  munitsipaalhoiud) on 1. jaanuari seisuga kohti 5 232 lapsele.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on linna jaoks väga oluline ka jätkuv hea koostöö erasektoriga lasteaiakohtade tagamisel ja võimaluste mitmekesistamisel. "Eralasteaedade ja -hoidude toetussüsteem võimaldab lapsevanemate võrdse kohtlemise ning suurema valikuvabaduse oma lapse alushariduse üle otsustamisel," sõnas Lees.

Eralasteaias käiva lapse kohta eraldatava toetuse suuruseks kinnitati 2020. aastal 282 eurot kuus, mis suureneb võrreldes eelmise aastaga samuti ligi kaheksa protsenti (2019. a oli toetus 261 eurot kuus). Selle toetuse arvestamise aluseks on koolieelsete munitsipaallasteasutuste koha keskmine maksumus, millest on maha arvestatud vanema poolt ja riigieelarvelistest eraldistest kaetav osa, samuti lasteaia hoonete kasutusrendi kulud, laste toitlustamisega seotud kulud ja tasuliste teenuste eest saadud tulud. Hariduslike erivajadustega laste puhul kohaldatakse koefitsiente (2, 3 ja 6) vastavalt rühma liigile, et tagada lasteaiale kulude katmine ka eri- ja sobitusrühmade korral.

Tänavuses linna eelarves on eralasteaedadele tegevustoetuste maksmiseks ette nähtud 2 480 972 eurot umbes 610 lapsele.

Lapsehoiutoetuse suuruseks on 85% eralasteaia toetuse määrast ja see on 2020. aastal ühe lapse kohta 240 eurot kuus (eelmisel aastal 222 eurot). Toetust makstakse lapsehoiuteenuse osutajale, kellele on väljastatud tegevusluba.
Tänavu on lapsehoiutoetuste maksmiseks eelarves ette nähtud 2 031 288 eurot u 560 lapsele. Eelmisel aastal sai linnalt toetust 44 teenuse osutajat

Lisaks saavad eralasteaiad ja -hoiud linnalt veel täiendavat toetust, kui nende lastevanematelt võetav kohatasu ei ületa 15% eelmise aasta alampalgast (st 2020. aastal 81 eurot kuus).  2020. aastal on toetuste maksmine kavandatud 17 eralasteaiale ja 40 eralastehoiu teenuse osutajale.

Allikas: www.tartu.ee